Egzekucję, czyli przymuszenie do płacenia alimentów prowadzi komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca zamieszkania wierzyciela.

Aby wszcząć egzekucję potrzebujesz mieć tytuł wykonawczy – czyliorzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Nie musisz czekać na uprawomocnienie wyroku – w sprawach alimentacyjnytch klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Nawet jeśli zobowiązany do alimentacji wniesie apelację, możesz dochodzić płacenia na dziecko.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Jeśli zobowiązany rodzic płacić nie chcę, złóż wniosek o egzekucję u komornika. Najlepiej żeby był to komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika (w razie konieczności podjęcia działań terenowych).

Jeśli nie znasz adresu rodzica zobowiązanego do alimentacji, do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącz wniosek o ustalenie kuratora.

 

Obowiązki komornika

 

Komornik ma obowiązek:

  • ustalić zarobki oraz majątek dłużnika,
  • ustalić jego miejsce zamieszkania (jeśli jest nieznane).

Jeśli dochodzenie komornika jest nieskuteczne, kieruje on wniosek do policji o ustalenie adresu oraz miejsca pracy.

Takie działania komornik powinien przeprowadzać okresowo – nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna

 

Ważne: bezskuteczność egzekucji alimentów nie może być powodem do umorzenia postępowania!

Jeśli niewypłacalność dłużnika trwa dłużej niż pół roku, komornik powinien złożyć wniosek o wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz też podjąć kolejne kroki, znajdziesz je tu: 6 sposobów jak odzyskać zaległe alimenty

 

Jeśli dłużnik przebywa w zakładzie karnym

 

Jeżeli zobowiązany do alimentacji jest osadzony w zakładzie karnym, można złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio do dyrektora placówki. Będzie on zobowiązany przekazywać Ci część należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego.

Z należnej więźniowi pensji za wykonywaną pracę (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy) wolne od egzekucji jest 60%.

W sytuacji gdy wnioski do dyrektora zakładu karnego złożyło kilku wierzycieli, a dochody dłużnika nie są w stanie pokryć wszystkich należności lub są zajęte przez organ egzekucyjny, wnioski zostaną przekazane do właściwego komornika.

 

Uporczywe uchylanie się od alimentacji

 

Jeśli egzekucja alimentów pozostaje bezskuteczna, a dłużnik permanentnie się uchyla od obowiązku alimentacyjnego, komornik, po uprzednim pouczeniu dłużnika, ma prawo złożyć wniosek do prokuratury i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji.

Możesz też zrobić to sama. Jak wystąpić o ukaranie za niepłacenie alimentów przeczytasz tu: Kara za niepłacenie alimentów

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here